Cégadatok

Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 14 09 304721

Alakulás dátuma: 2001.09.01

Főtevékenység: 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Adószám: 12714597-2-14.

Statisztikai számjel: 12714597-7022-572-14.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-03765708 (megszűnt)
    11600006-00000000-80307202 (megszűnt)
    10700172-71819884-51100005 (2019-)  
    10700172-71819884-51200002 (alszámla; 2020-)

 

Könyvvizsgáló:

 [14 09 303967] K. P. R. OPTIMUM Kft. HU 7400 Kaposvár,

Irányi Dániel 12-14. Kissné Putnoki Rita (an: Csólig Klára)

7400 Kaposvár, Vörösmarty utca 47.

 

A Kaposvári Városfejlesztési Kft- mint Kaposvár Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti közzétételi kötelezettség teljesítésének eleget téve az alábbiak szerint teljes körűen közzéteszi:

 

2012.09.01. után ügyvezető: Szabó Zoltán, személyi alapbére: 550.000 Ft. Egyéb időbér, teljesítménybér, valamint az időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelmények: nincs megállapítva; Az Mt., illetve a munkaszerződés alapján felmondási idő: 2 hónap, végkielégítés nincs megállapítva; 

 

Felügyelőbizottsági tagok (2020-2024): 

  • Varga Nóra – díjazásban részesül (bruttó 60.000 Ft/hó)
  • Kövezsdi Gábor – díjazásban részesül (bruttó 50.000 Ft/hó) 
  • Svajda József – díjazásban részesül (bruttó 50.000 Ft/hó)

A felügyelőbizottsági díjak az 1/2020. (02.03.) számú Alapítói Határozat alapján kerültek meghatározásra.

A Felügyelőbizottság tagjai részére egyéb járandóságok, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás nem került megállapításra.

 

Felügyelőbizottsági tagok (2015-2019): 

  • Svajda József – díjazásban részesül (bruttó 20.000 Ft/hó)
  • Tóth István – díjazásban részesül (bruttó 20.000 Ft/hó) 
  • Michalecz András – díjazás nélkül 

A felügyelőbizottsági díjak az 1/2016. (III.2.) számú Alapítói Határozat alapján kerültek meghatározásra. (Ezt megelőzően a Felügyelő Bizottsági Tagok nem részesültek díjazásban.)

A Felügyelőbizottság tagjai részére egyéb járandóságok, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás nem került megállapításra.

 

A 2009. évi CXXII. tv. 2.§. (3) és (4) pontja alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű  beszerzések, vagyonértékesítések, ill. vagyonhasznosítások adatai:

     fenti kritériumoknak megfelelő beszerzés, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás nem történt.

 

A 2014-2019. években vezető beosztású személy a társaságnál jutalomban, prémiumban nem részesült.

 

 

18/2005. IHM rendelet előírásai szerinti kötelező közzététel:
(frissítve: 2020.08.13.)

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név) Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.
2. Székhely 7400 Kaposvár Fő u. 57.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 7400 Kaposvár Fő u. 57.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-82/526-280
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) -
6. Központi elektronikus levélcím info@kvf.hu
7. A honlap URL-je www.kvf.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Tel: 06-82/526-280
Ügyfélfogadás helye: 7400 Kaposvár Fő u. 57.
Postacím: 7400 Kaposvár Fő u. 57.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Szabó Zoltán
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő 14:00-16:00
Kedd 8:00-12:00 és 14:00-16:00
Szerda: nincs
Csütrötök: 8:00-12:00 és 14:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti ábra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szabó Zoltán - ügyvezető
Tel: 06-82/526-280
E-mail: info@kvf.hu
Cím: 7400 Kaposvár Fő u. 57.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár Kossuth tér 1.
www.kaposvar.hu

Telefonkönyv

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Telefonkönyv

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos 2017.12.05-től)


Archívum:
Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos 2016.12.01-től)

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közzétételi Szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Közzétételi Szabályzat
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Kft. ügyvezetője
7400 Kaposvár Fő u. 57.
info@kvf.hu
06-82/526-280
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Kft. Ügyvezetője
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Kft. Ügyvezetője
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közzétételi Szabályzat
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Közzétételi Szabályzat

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Pénzügyi terv - 2020
Pénzügyi terv - 2019
Pénzügyi terv - 2018
Pénzügyi terv - 2017
Pénzügyi terv - 2016
Pénzügyi terv - 2015
Pénzügyi terv - 2014
Pénzügyi terv - 2013
Pénzügyi terv - 2012
Pénzügyi terv - 2011
Pénzügyi terv - 2010

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámoló - 2019
Beszámoló - 2018
Beszámoló - 2017
Beszámoló - 2016
Beszámoló - 2015
Beszámoló - 2014
Beszámoló - 2013
Beszámoló - 2012
Beszámoló - 2011
Beszámoló - 2010
Beszámoló - 2009
Beszámoló - 2008
Beszámoló - 2007

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Pénzügyi terv teljesítése - 2019
Pénzügyi terv teljesítése - 2018
Pénzügyi terv teljesítése - 2017
Pénzügyi terv teljesítése - 2016
Pénzügyi terv teljesítése - 2015
Pénzügyi terv teljesítése - 2014
Pénzügyi terv teljesítése - 2013
Pénzügyi terv teljesítése - 2012
Pénzügyi terv teljesítése - 2011
Pénzügyi terv teljesítése - 2010

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatottak - 2020


Archívum:

Foglalkoztatottak - 2019.
Foglalkoztatottak - 2018.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Foglalkoztatottak - 2020


Archívum:

Foglalkoztatottak - 2019.
Foglalkoztatottak - 2018.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak - 2020


Archívum:

Foglalkoztatottak - 2019.
Foglalkoztatottak - 2018.

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2014. év: Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2015. év: Szerződések
2016. év: Szerződések
2017. év: Szerződések
2018. év: Szerződések
2019. év: Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
2020. év: Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Európai Unió által támogatott fejlesztések (összefoglaló)

Projektek aloldalai:

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.